My attempt to learn mathematics in many languagues. For now, these are very unorganised.

English-Vietnamese mathematics dictionary

 • topological space = không gian topo
 • function = hàm
 • continuous function = hàm liên tục
 • injection = đơn ánh
 • bijection = song ánh
 • (double) coset = lớp kề (kép)
 • Hecke = Héc

Linear algebra - Đại số tuyến tính

 • matrix = ma trận
 • eigenvalues = giá trị riêng
 • entries of matrix = hệ số
 • determinant = định thức
 • homogeneous = thuần nhất
 • degenerate = suy biến
 • linear = tuyến tính
 • trace = vết
 • determinant = định thức
 • invertible = khả nghịch
 • transpose = chuyển tín
 • normal = chính tắc

Graph - Đồ thị

 • bipartite = hai phe
 • vertices/vertex = đỉnh

Algebra

 • ideal = ideal
 • maximal ideal = ideal cực đại
 • ring = vành
 • projective space = không gian xạ ảnh
 • algebracially closed = đóng đại số
 • variety = đa tạp
 • characteristic = đặc số
 • ideal = i đi e
 • homogeneous = thuần nhất
 • graded = (phân) bậc

Sheaf theory

 • sheaf = bó
 • lý thuyết đối đống điều
 • đa tạp khả vi
 • phủ mở = open cover
 • dãy phổ =
 • đối đồng điều bố
 • tiền bó = presheaf
 • morphism = cấu xạ
 • phạm trù = category
 • hàm tử phản biến = contravariant functor
 • object = vật
 • restriction = hạn chế
 • đồng cấu = homomorphism
 • section = lát cắt trên U (element of F(U) where F is a presheaf)
 • stalk = thớ
 • abel = abelian
 • khả vi = differentiable
 • mầm = germ
 • skyscraper sheaf = bó chọc trời (stalk at x ii)
 • hằng = constantconstant
 • locally constant = hằng địa phương
 • biến đổi tự nhiên = natural transformation
 • liên hợp = adjoint
 • hàm tử = functor
 • forgetful functor = hàm tử quên
 • bó hoá = sheafification
 • meromorphic = phân hình
 • open set = miền mở
 • universal property = tính phổ dụng
 • lân cận = neighborhood
 • hạt nhân = kernel / cokernal = đối hạt nhân
 • image = ảnhảnh
 • khớp = exact
 • chỉnh hình = holomorphic
 • đơn liên = simply connected
 • compatible = tương thích
 • ảnh xuôi = direct image (push forward = đẩy xui)
 • epimorphism = toàn cấu
 • monomorphism = đơn cấu
 • isomorphism = đẳng cấu
 • nội xạ = injective module và xạ ảnh = projective module
 • (đối) đồng điều = (co)homology?
 • commutative diagram = biểu đồ giao hoánhoán
 • đa tạp = manifold
 • line bundles = phân thớ đường

Homological algebra

 • homology = đồng điều
 • n-cycle = n- chu trình
 • n-boundary = n-biên
 • chain = dây chuyền
 • commutative = giao hoán
 • induce = cảm sinh
 • co.. = đối ; cochain = đối dây chuyền
 • đồng luân = homotopy.
 • đồng điều = H. from f: A.\to B.
 • simplices = đơn hình
 • dimension = chiều

Category

 • adjoint = liên hợp
 • opossite category = hàm tử đối ngẫu
 • projective/injective resolution = giải nội xạ/ xạ ảnh
 • derived functor = hàm tử dẫn xuất
 • projective = xạ ảnh

Analysis

 • differential form = dạng (vi phân)
 • local = địa phương
 • closed = đóng
 • infinitely diffenrentiable = khả vi vô hạn
 • holomorphic = chỉnh hình
 • connected = đơn viên
 • integration = tích phân integrable = khả tích
 • period = chu kỳ
 • universal covering = ánh xạ phủ dụng
 • support = giá
 • formal series = chuỗi hình thức
 • norm =chuẩn
 • (symmetric, symmetric, positive definite bilinear form) inner product = tích vô hướng
 • space = không gian
 • metric = metric
 • continuous = liên tục
 • complete (every Cauchy seq converges) = đầy đủ.
 • converge = hội tụ
 • bounded = bị chặn
 • surface = diện
 • tangent = tiếp xúc
 • differential = đạo ánh
 • differentiable / derivable = khả vi
 • isometry = đẳng cự
 • cannonical = chính tắc
 • measure = độ đo

Algebraic geometry

 • bundle = phân thớ

Rep theory

 • irreducible = bất khả quy.
 • weight = trọng
 • faithful = trung thành
 • lie bracket = móc lie
 • nomalizer = chuẩn hoá
 • orthogonal = ngẫu đối
 • symplectic = trực giao ximplectic
 • toral = xuyến;
 • centralizer = tâm hoá;
 • span = sinh ra
 • automorphic form = dạng tự đẳng cấu
 • representation = biểu diễn
 • completion = làm đầy
 • reductive = giảm được

http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/DATA/0/Donvi/Admin//UpVanBan//Tu_Dien_Toan_Anh_Viet_121004170627.pdf

French-English mathematics dictionary

See http://www-users.math.umn.edu/~kwlan/documents/french-glossary.pdf http://people.brandeis.edu/~jbellaic/French.pdf

WRITING WORDS:

 • Démontrer = demonstrate
 • Montrer = show
 • exprimer = express
 • que/qui = that / which
 • que la = that the
 • la/le/les = the
 • tel(le) que = such that
 • tour = all, pour tour = for all
 • on a = we have
 • etant donné = given
 • déduire = deduce
 • existe = exists (e.g. il existe, )
 • si = if
 • note = pose = denote
 • et = and
 • suivantes = following
 • sortir/sortie = to leave

Example: on note par X le = we denote X as

 • rappelle = remember
 • son = his/its
 • est = is
 • soit = to be/ let
 • un/une = a
 • de(s) = of, sur = on,
 • par = by
 • pour = for
 • dans = in
 • vers = towards
 • aux = to the
 • s’étendent = extend
 • “converge vers une limite non nulle” = converge towards a nonzero limit
 • porte (sur) = cover/deals with
 • désormais = from now on
 • c’est-à-dire = that is to say

Algebra

 • entiers = integers
 • ensemble = set
 • fini = finite
 • constante = constant
 • l’inégalité = ineguality
 • nombre = number
 • diviseur = divisor
 • premiers = primes
 • suite = sequence
 • anneau = ring
 • polynôme = polynomial
 • coefficient dominant = coefficient of highest degree term in a polynomial
 • corps =field